Kompleksowy program podnoszenia
kwalifikacji zawodowych uczniów
technikum Urządzeń Sanitarnych
w ZSP nr 3 w Łodzi we współpracy
z MSG sp. z o.o.

Realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt jest realizowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa
z partnerskim udziałem uczniów oraz nauczycieli ZSP nr 3 w Łodzi .
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego
w partnerskiej szkole poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych
nauczycieli, kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów oraz
doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne z zakresu gazownictwa.